Menu
Nákupný košík

Obchodné podmienky

I. Objednávka - KÚPNA ZMLUVA

Kupujúci objednáva tovar, respektíve uzaviera zmluvu na diaľku s predávajúcim elektronicky odoslaním vyplneného objednávkového listu alebo telefonicky. V obidvoch prípadoch je kupujúci povinný uviesť do objednávkového listu alebo oznámiť ústne nasledovné údaje:
- meno a priezvisko kupujúceho,
- adresu kupujúceho,
- druh, množstvo a cenu tovaru,
- adresu dodania tovaru,
- telefonický a emailový kontakt,
- ak je kupujúci právnická osoba musí uviesť aj IČO a DIČ, plátcovia DPH uvádzajú aj IČ DPH.
V danom prípade sa zmluvný vzťah riadi ustanoveniami obchodného zákonníka o kúpnej zmluve.
Kupujúci môže použiť nákupný a objednávkový systém zverejnený na www.NOZE.sk. Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy v zmysle §43a Občianskeho zákonníka. Kupujúci má možnosť návrh na uzavretie zmluvy odvolať alebo zrušiť len spôsobom uvedeným v tomto ustanovení.
Po obdržaní objednávky predávajúci potvrdí objednávku telefonicky alebo emailom, čim dôjde k prijatiu návrhu v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka a tým k uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku.


II. ZMLUVNÉ STRANY

PREDÁVAJÚCI:

ROY.SK s.r.o., Vlkanovská 115/127, 97631 Vlkanová

IČO: 47614030

KUPUJÚCI:
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá si záväzne objednala tovar a ktorá riadne a pravdivo uviedla údaje potrebné na jej identifikáciu tak ako sú požadované v týchto Obchodných podmienkach. Náš internetový obchod nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov. Osoba mladšia ako 16 rokov nemôže náš internetový obchod používať.


III. OPIS TOVARU A CENA

Opisy vlastností a parametrov jednotlivých tovarových položiek sú spolu s cenami uvedené v katalógu elektronického obchodu na www.NOZE.sk. Ceny za tovar v prípade individuálneho dopytu môžu byť uvedené aj v telefonickej alebo elektronickej komunikácii. Ceny akciového tovaru platia len do vypredania zásob ak nie je uvedené inak. Tovar zodpovedá opisovaným vlastnostiam, balenie tovaru sa môže líšiť od vyobrazeného.


IV. DODACIE PODMIENKY

Zásielky sú odosielané kupujúcemu do 10 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim. Predávajúci splní túto povinnosť odovzdaním tovaru do rúk prepravcu. Náklady na dopravu tovaru sú súčasťou ceny tovaru len v prípade ak suma objednávky presahuje čiastku stanovenú pri objednávkovom procese a je uvedená v potvrdení objednávky. Pri objednávke za menšiu sumu bude k cene tovaru pripočítaná cena za dopravu, ktorej výška je uvedená na www.NOZE.sk.

Ak predávajúci nemôže dodať tovar do 10 pracovných dní je povinný uviesť túto skutočnosť pri potvrdení objednávky spolu s navrhovaným termínom dodania. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy ak s termínom dodania dlhším ako 10 pracovných dní nesúhlasí. Oznámenie o odstúpení musí byť predávajúcemu doručené do dvoch pracovných dní písomnou formou alebo e-mailom a tiež formou akou bola uskutočnená objednávka.
V prípade, že predávajúci požaduje zálohovú platbu v zmysle článku 5., je povinný dodať tovar do 10 dní odo dňa pripísania dlžnej čiastky na bankový účet.
Predávajúci je povinný v zmysle §10 zákona č. 266/2005 Z. z. doručiť kupujúcemu spolu s tovarom písomné informácie o jeho totožnosti, opis tovaru alebo služby.


V. PLATOBNÉ PODMIENKY

Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu v hotovosti pri dodaní tovaru, alebo platobnou kartou pri objednaní. Predávajúci zašle spolu s tovarom daňový doklad - faktúru. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradí každá zo zmluvných strán na svoju ťarchu.

Platba kartou

Online platby pre nás zabezpečuje platobná brána ComGate. Poskytovateľ služby, spoločnosť ComGate Payments, a.s. je licencovaná Platobnou inštitúciou pôsobiacou pod dohľadom Českej národnej banky. Platby prebiehajúce cez platobnú bránu sú zabezpečené a všetky informácie sú šifrované.

Najrychlejší spôsob zaplatenia objednávky je platba kartou. Do rozhrania Platobnej brány ComGate zadáte číslo karty, dátum platnosti a CVC kód (trojčíslie, ktoré nájdete v podpisovom prúžku na zadnej strane karty). Všetko je zabezpečené štandardom 3D Secure, a tak budete zrejme požiadaný na zadanie číselného kódu, ktorý obdržíte SMSkou od svojej banky.

V prípade problémov s platobnou bránou prosím kontaktujte jej prevádzkovateľa, firmu ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, email: platby-podpora@comgate.cz, tel. +420 228 224 267.


VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (zásielkový obchod)

Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár Odstúpenie od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením hviezdičkou. 

Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. 

Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.


VII. ZÁRUČNÉ PODMIENKY  A REKLAMÁCIE

Predávaný tovar je vyrábaný s najväčšou starostlivosťou za uplatnenia najlepších dostupných surovín, materiálov a technológií.
Všeobecnou povinnosťou zákazníka je zaobchádzať s výrobkami podľa pokynov, ktoré sú uvedené v katalógoch, návodoch a prospektoch výrobcov nového tovaru.

Predajca nezodpovedá za vady spôsobené:
- nesprávnym skladovaním tovaru
- vystaveniu tovaru prírodným živlom
- použitím  nesprávneho alebo nevhodného typu výrobku
- nesprávnou alebo neodbornou montážou dodaného tovaru
- mechanickým, agresívnym alebo chemickým poškodením tovaru
- poškodením alebo znehodnotením tovaru iným vplyvom (havária, požiar, vandalský čin .....)
- za opravu na výrobkoch, ktoré boli neodborne vykonané a ich následkom došlo k poškodeniu výrobku

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 2 roky. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie výrobku spôsobené jeho užívaním. Kratšiu životnosť nie je možné považovať za vadu. Za výrobné vady zodpovedá výrobca. Vady ktoré nemohli byť zistené pri preberaní tovaru a na ktoré sa vzťahuje záručná doba je odberateľ povinný reklamovať u dodávateľa písomnou reklamáciou. Za vady vzniknuté nesprávnym používaním tovaru predávajúci nezodpovedá. V prípade, že odberateľ prevezme tovar, ktorý nebol predmetom kúpnej zmluvy má odberateľ právo na bezplatnú výmenu tovaru v zhode s kúpnou zmluvou. Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia tovaru od dopravcu alebo osobným odberom v predajni. Z tohto dôvodu je odberateľ povinný skontrolovať si tovar pri preberaní od dopravcu. Pokiaľ odberateľ zistí poškodenie je v jeho záujme zaznamenať poškodenie v prítomnosti prepravcu. Za škody spôsobené pri preprave nesie prepravca. Podpísaním prevzatia tovaru odberateľ potvrdzuje prevzatie tovaru v nepoškodenom stave.
Reklamácia musí byť uplatnená v prevádzke predávajúceho spolu s dokladom o zakúpení reklamovaného výrobku. Reklamácia ktorá bude posúdená ako oprávnená bude vybavená v súlade s reklamačným poriadkom príslušného výrobcu produktu. Dňom zahájenia reklamačného konania je deň doručenia výrobku k predajcovi. Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní.

VIII. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@roy.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Tieto obchodné podmienky platia od 25.5.2018
Tento web používa súbory cookie na poskytovanie služieb a analýzu prenosov. Viac informácii o ochrane osobných údajov.